Prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc.

Oddělení:
Telefon:+420 95155 2356
E-mail:chvosta@kmf.troja.mff.cuni.cz
Homepage:http://www.mff.cuni.cz/fakulta/struktura/lide/860.htm
Místnost:534, 5. podlaží, Katedrální objekt Troja, V Holešovičkách 2, Praha 8

chvosta_240

Vzdělání a praxe
1970---1974: studium na Gymnáziu Lesní čtvrť, Zlín.
1974---1979: studium na MFF UK.
27. 9. 1979: diplom o zakončením vysokoškolského studia na MFF UK.
23. 1. 1980: udělení titulu Doktor přírodních věd.
11. 6. 1987: udělení vědecké hodnosti kandidáta fyzikálně-matematických věd.
8. 11. 1995: jmenování docentem pro obor Fyzika, směr Teoretická fyzika.
1. 10. 1983---30. 9. 1985: odborný pracovník, MFF UK.
1. 10. 1985---30. 11. 1987: samostatný odborný pracovník, MFF UK.
1. 12. 1987---30. 6. 1995: vědecký pracovník, MFF UK.
1. 7. 1995---dosud: docent pro obor Fyzika, směr Teoretická fyzika, MFF UK.Zahraniční vědecké stáže a pracovní pobyty

1984---1985, 4 měsíce, Studijní pobyt v Ústavu teoretické fyziky Akademie věd Ukrainské SSR, Kiev, SSSR ve skupině akademika A. S. Davydova.

1989, 4 měsíce, studijní pobyt na Univerzitě Brusel ve skupině laureáta Nobelovy ceny Ilji Prigogina.

1989, 6 měsíců, studijní pobyt na Univerzitě Stuttgart, Německo, ve skupině prof. Maxe Wagnera.

1991, 7 měsíců, studijní pobyt ve skupině Groupe de Physique des Solides, přidružené k Univerzitám Paříž 6 a Paříž 7. Mými nejbližšími spolupracovníky byli prof. Claude Aslangul (Université Pierre et Marie Curie---Paris 6), prof. Noelle Pottier (Université Diderot---Paris 7), a Prof. Daniel Saint-James (Laboratoire de Physique Statistique, College de France).

Mezinárodní centrum pro teoretickou fyziku, Trieste, Itálie (1987, jeden měsíc).

Ústav jaderných výzkumů, Dubna, SSSR (1988, jeden měsíc).

Technická universita v Goteborgu, Švédsko (2002, jeden měsíc).

Univerzita Ulm, Německo (od roku 1985 do současnosti pravidelně zhruba jeden měsíc každé dva roky, poslední pobyty v roce 2008 a 2010).

Universita Pierre et Marie Curie (Paříž 6), Francie (od roku 1995 do roku 2003 pravidelně, zhruba jeden měsíc každé dva roky).

Universita Diderot (Paříž 7), Francie (dva měsíční pobyty).

Výzkumné centrum Juelich, Německo (2005, 7 dní).

Universita v Kostnici, Německo (2006, 7 dní).

Technická universita v Ilmenau, Německo (2007, 2008, po jednom měsíci).

Univerzita v Osnabruecku, Německo (2009, 2010, po jednom měsíci).Pedagogická práce

Na MFF UK působím pedagogicky nepřetržitě od roku 1981. V průběhu tohoto období jsem vedl přednášky z teoretické mechaniky, termodynamiky, pokročilé kvantové mechaniky, statistické fyziky, kvantové optiky, teorie lineární odezvy, teorie kondenzovaných systémů, teorie polymerů, nelineární dynamiky systémů, a z pravděpodobnostního modelování ve fyzice a biofyzice. 

Byl jsem školitelem 2 absolventů doktorandského studia a školitelem specialistou jednoho absolventa doktorandského studia. V současnosti jsem školitelem 2 doktorandů. Vedl jsem 9 diplomových prací a 6 bakalářských prací. Jsem členem oborových rad F4 a 4F4 doktorského studijního programu Fyzika na MFF UK a členem oborové rady studijních programů P1701 Fyzika, obor 1702V005 Biofyzika, a P1513 Biofyzika, obor 1702V005 Biofyzika na Ústavu fyzikální biologie Jihočeské University. Jsem členem komise pro státní závěrečné zkoušky magisterských studijních programů, a místopředsedou komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářských studijních programů. V roce 2001 jsem pracoval v komisi pro přípravu učebních plánů reformovaného bakalářského studia oboru Obecná fyzika a v komisi pro přípravu učebních plánů reformovaného magisterského studia oboru Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů. Byl jsem odpovědným řešitelem decentralizovaného rozvojového podprojektu VVŠ na rok 2008 Příprava zajímavých fyzikálních experimentů a v současnosti jsem odpovědným řešitelem rozvojového podprojektu VVŠ na léta 2011-2012 Magická fyzika - putovní pásmo překvapivých experimentů pro studenty středních škol. Organizoval a vedl jsem přípravné a zájmové kursy pro středoškolské učitele, a pro žáky gymnasia. Působil jsem ve vzdělávacích kurzech pro učitele fyziky na středním stupni škol, přednášel jsem v Univerzitě třetího věku. Pravidelně jsem vystupoval na propagačních akcích MFF UK.Vědecká práce

 Těžiště mé vědecké práce spočívá v oblasti teorie kondenzovaných systémů, makromolekulárních látek, nerovnovážných a nelineárních systémů. Z metodologického hlediska se zaměřuji na aplikace teorie stochastických diferenciálních rovnic ve fyzice a v biologii. Pravděpodobnostní metody jsem uplatnil při teoretickém popisu přenosu a transformace energie v biologických systémech, v teorie difúze, a při studiu dynamiky komplexních systémů ovlivňovaných termálními fluktuacemi a externě řízených časově proměnnými silami.

Byl a jsem odpovědným řešitelem 3 grantových projektů GAČR a 3 grantových projektů GA UK. V současnosti jsem zodpovědným řešitelem bilaterálního společného projektu AV ČR-DAAD v rámci programu vědeckých výměn mezi ČR a SRN na léta 2011-2012. Společně s francouzským kolegou Dr. K. Zimmermannem (Université Pierre et Marie Curie---Paris 6, laboratoř Mathematique Informatique et Genome---MIG, Institut National de Recherche Agronomique---INRA) jsem v roce 2003 a 2004 organizoval a programově vedl mezinárodní pracovní konferenci (workshop) Organizace, Náhoda a Chaos: Modely a Algoritmy v Biologii a ve Fyzice. V roce 2004 a 2008 jsem pracoval v organizačním výboru mezinárodní vědecké konference Fronties of Quantum and Mesoscopic Thermodynamics. Roku 2008 jsem byl jmenován vedoucím nově vzniklého Teoretického oddělení Katedry makromolekulární fyziky MFF UK.Publikace a citace (údaje k datu 1. 4. 2011)

Kapitoly v monografiích: 1
Počet prací v odborných časopisech vydávaných v zahraničí: 42
Počet prací v odborných časopisech vydávaných v České republice: 5
Počet prací v recenzovaných sbornících vydávaných v zahraničí: 2
Počet prací v recenzovaných sbornících vydávaných v České republice: 4
Počet citací: 147
Počet citací bez autocitací: 110
Počet citací prací v odborných časopisech vydávaných v zahraničí: 144
Počet citací prací v odborných časopisech vydávaných v zahraničí bez autocitací: 108
H-index: 7Jazykové znalosti


Aktivně rusky a anglicky, pasivně francouzsky a německy.