Funkční nanokompozitní / nanostrukturované materiály

zpět

Základní charakterizace:

Nanokompozit je materiál složený ze dvou a více fází s vlastnostmi, které nebyly samostatně vlastní ani jedné ze složek, přičemž alespoň jeden rozměr alespoň jedné složky nanokompozitu je menší než 100 nm. Díky svým unikátním optickým (např. anomální absorpce), elektrickým (např. závislost vodivosti kompozitu kovu a izolantu v závislosti na poměru složek, popřípadě anomální tepelná závislost této vodivosti) a mechanickým (vyšší odolnost) vlastnostem se nanokompozity staly nenahraditelnými v celé řadě moderních aplikací.

 kompozit 1

Jako příklad aplikace nanokompozitů je možné uvést v naší skupině intenzivně studované nanokompozity s antibakteriálními vlastnostmi, tj. materiály, které jsou schopné efektivně zabíjet bakterie v jejich okolí. Nanokompozity s laditelným antibakteriálním účinkem jsou velmi atraktivní pro povlakování tělních implantátů, pro obvazy používané pro hojení ran či pro purifikaci vody.

 kompozit 2

Obdobně důležitou roli v celé řadě aplikací hrají i nanostrukturované materiály, kdy jejich funkcionalita je přímo závislá na jejich morfologii. Typickými příklady, kterými se v naší skupině zabýváme, jsou nanostrukturované materiály používané pro katalýzu, pro modifikaci smáčivosti povrchů či pro řízení adheze a růstu buněk na površích pevných látek.

Pro přípravu nanokompozitních a nanostrukturovaných tenkých vrstev v naší skupině používáme různé metody, které jsou založeny na aplikaci nízkoteplotního plazmatu. Tyto metody zahrnují zejména různé kombinace naprašování, plazmatem podporované depozice z plynné fáze a plynových agregačních zdrojů nanočástic. Mimo tyto hlavní depoziční techniky využíváme i strukturování povrchů působením plazmatu a depozice pod velkým úhlem.

 kompozit 3

 


Co nás zajímá:


Jaká témata nabízíme pro studenty:

 

Témata bakalářských a diplomových prací budou zveřejněna na konci srpna 2019.

zpět