Nanočásticové zdroje

zpět

Naše skupina se intenzivně zabývá  přípravou nanočástic pomocí tzv. plynových agregačních zdrojů (anglicky Gas Aggregation Sources – GAS) založených na magnetronovém naprašování a na plazmatem podporované depozici z plynné fáze (PE-CVD).

Plynové agregační zdroje používané naší skupinou jsou založeny na magnetronovém naprašování, popřípadě na metodě PE-CVD. Zdroj plazmatu je v tomto případě vložen do vodou chlazené agregační komory, která je od hlavní depoziční komory oddělena úzkou výstupní štěrbinou. Při překročení mezního tlaku v agregační komoře (typicky tlaky desítky Pa), dochází v objemu agregační komory k tvorbě nanočástic. Ty jsou následně proudem pracovního plynu transportovány skrze výstupní štěrbinu do hlavní depoziční komory, kde jsou nanášeny na substrát.

 gas

Za posledních cca 10 let se nám podařilo vyvinout a zkonstruovat celou řadu různých typů plynových agregačních zdrojů, které jsou vhodné pro přípravu nanočástic kovů a oxidů kovů. Mimoto naše skupina patří k průkopníkům přípravy nanočástic plazmových polymerů.

 castice

V poslední době jsme vyvinuli i několik systémů, které umožňují přípravu heterogenních vícesložkových nanočástic. Tyto systémy jsou založeny na použití:

V této oblasti patří naše skupina k celosvětově nejlépe vybaveným.

modifikace 

 Mezi hlavní přednosti vakuové techniky přípravy nanočástic patří:

 kompozit

zpět