Spolupráce a naše role v mezinárodním výzkumu

zpět

Spolupráce:

Naše skupina aktivně spolupracuje jak s dalšími katedrami MFF UK (FÚ, KFPP, KFKL, KFM) tak i s celou řadou českých i zahraničních výzkumných pracovišť. Tato spolupráce probíhá jednak formou společných experimentů a formou stáží jak našich studentů na zahraničních pracovištích, tak i stáží zahraničních studentů na našem pracovišti.

Jako možné příklady výzkumné spolupráce je možné uvést charakterizaci nanočásticových zdrojů prováděnou spolu s Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Německo) a  Deutsches Elektronen-Synchrotron – DESY (Německo), studium dielektrických vlastností plazmových polymerů obsahujících kovové nanočástice s Bundesanstalt für Materialforschung und – prüfung (Německo), přípravu antibakteriálních povlaků (PřF JČU, PřF UK, Gamaleya National Research Center of Epidemiology and Microbiology - Rusko, Aalborg Univeristy - Dánsko), studium navazování biomolekul na nanostrukturované povrchy (Fyziologický ústav AV ČR, University of Sydney – Austrálie), studium elektrických vlastností vodivých polymerů (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, VŠChT, Univerzita Tomáše Bati)   či povlakování polymerních povrchů pomocí výbojů v kapalinách (G. A. Krestov Institute of Solution Chemistry of the Russian Academy of Sciences – Rusko). Tato spolupráce vedla v poslední době k publikaci několika odborných článků v mezinárodních impaktovaných časopisech a další články jsou v přípravě. 

Co se týká vědeckých stáží studentů, spolupracujeme s universitami v Bari (Itálie), Kiel (Německo), Gent (Belgie), Bologna (Itálie), Dublin (Irsko)…


Zvané přednášky na mezinárodních konferencích:

O dobrém postavení naší skupiny v mezinárodní vědecké komunitě svědčí i množství zvaných přednášek na mezinárodních konferencích. Jako možné příklady je možno uvést přednášky na následujících konferencích a workshopech:


Pořádání konferencí a workshopů:

Naše skupina se podílí i na organizaci mezinárodních konferencí a workshopů a to jak přímo (například EUROMAT 2013, International Workshop on Polymer-Metal Nanocomposites, Geraman-Czech Workshop on Nanomaterials), tak i nepřímo účastí v mezinárodních organizačních výborech (např. EPS, JVC, Plasma Science and Entrepreneurship Workshop).

 

V roce 2020 ve spolupráci s ZČU pořádáme mezinárodní workshop Workshop on Plasma-Based Synthesis of Nanomaterials (10-11. února) :http://kmf.troja.mff.cuni.cz/pse/

zpět