Příprava nanoklastrů a nanočástic

Zkoumání přípravy a vlastností nanočástic patří k jednomu ze žhavých témat nejen na naší katedře, ale ve světě vůbec. Náš výzkum se soustřeďuje především na produkci částic pomocí čistých vakuových metod a to zvláště s využitím plynově agregačních zdrojů.

Při vhodné kombinaci depozičních podmínek jako je především tlak a koncentrace deponovaného matriálu v plynné fázi je možné dosáhnout stavu, kdy materiál začne kondenzovat na molekulách plynu a začnou se tvořit klastry a částice. Tyto je pak možné proudícím plynem nasměrovat směrem ke vzorku. Klastry a částice je možné připravovat z široké škály materiálů zahrnující kovy, oxidy kovů a plasmové polymery. Tyto částice pak nacházejí využití hlavně v kompozitních vrstvách, u nichž umožnují velmi jemně kontrolovat například optické vlastnosti nebo povrchovou drsnost (a sní spojenou např. smáčivost).

Příklady nanočástic (elektronový mikroskop):