logo KMF
CZEN
ilustrace kmf
ilustrace kmf

katedra makromolekulární fyziky

Výzkumný program na naší katedře je zaměřený na objasnění vztahů mezi vznikem, strukturou a fyzikálními vlastnostmi syntetických makromolekul a systémů z nich složených (polymerní sítě, blokové a statistické kopolymery, kompozity, organicko-anorganické hybridy) a dále na studium povrchu těchto látek a jejich modifikaci a na přípravu plazmových polymerů v nízkotlakém I atmosferickém plazmatu. Zvláštní pozornost je věnována nanokompozitním a nanostrukturovaným vrstvám a povrchům. Charakterizace je prováděna X-fotoelektronovou (XPS) a infračervenou spektroskopií (FTIR) a mikroskopií atomárních sil (AFM). Dále je pozornost věnována polymerním sítím, gelům, polyelektrolytům a kapalně-krystalickým látkám; tyto systémy jsou studovány mechanickou a dielektrickou relaxační spektroskopií a jinými fyzikálními metodami. Elektronové stavy polymerů, organických a anorganických polovodičů a jejich fotofyzikální vlastnosti (fotogenerace náboje, elektroluminiscence, fotovoltaické napětí apod.) jsou zkoumány optickými metodami. Výzkumné projekty probíhají ve spolupráci s Akademií věd České Republiky a zahraničními univerzitami.


Oddělení fyziky vrstev a povrchů


Oddělení teoretické fyziky

  • Výzkum: nerovnovážná termodynamika malých systémů, fluktuace tepla a práce ve stochastické termodynamice, difúze interagujících částic, molekulární motory.
  • Vybrané publikace

Oddělení spektroskopie polymerů

Řešené evropské projekty

COST ACTION

NaPolyNet
Setting up research intensive clusters across the EU on characterization of polymer nanostructure